Tájékozódás és tereptan

Terepismeret

A terep nem más, mint földünk felszíne, a rajta lévő természetes és mesterséges tereptárgyakkal együtt. Domborzatnak a terep felszíni egyenetlenségeit nevezzük. Két legfontosabb alapeleme a sík és a lejtő.

A magasságok mérésének alapja a nyugalomban lévő tenger középvízszintje (az Adriai-tenger középszintje, azaz a dagály és az apály középértéke). A tenger középszintjéhez viszonyított abszolút magassággal kifejezzük az adott felszín tengerszint feletti/alatti magasságát/mélységét.

Magyarországon a Velencei-hegységben Nadap községnél található a szintezési ősjegy egy gránitbánya udvarán. Ennek magasságát műszeres pontossággal bemérték, hitelesítették a tenger szintjéhez viszonyítva (tszf. 173,83850 m). A magasságok pontosításánál ma már a műholdas mérések is segítenek.

A domborzat ábrázolása

A domborzat ábrázolása akkor sikeres, ha kifejezi az adott terepidom kiterjedését, magasságát, lejtésviszonyait, érzékelhetővé teszi a terepidom alakját, és lehetővé teszi a pontos mérését. Ha mindezen igényeknek meg akarunk felelni, a térképeken szintvonalakkal ábrázoljuk a domborzatot.

A szintvonalas eljárás lényege az, hogy a terep domborzatát a tengerszinttől kiindulva egymástól egyenlő távolságra lévő és egymással párhuzamos síkokkal elmetsszük. A tenger közepes szintjével párhuzamos metszősíkok kijelölik a szintvonalakat. A felszín azonos magasságú pontjait összekötő szabálytalan görbe vonalakat nevezzük szintvonalaknak.

Az alapszintvonalak közötti leggyakrabban előforduló szintvonalközök:

Térkép méretaránya 

Szintvonalköz

1 : 5 000 

1 m 

1 : 10 000 

2 m 

1 : 25 000 

5 m 

1 : 50 000 

10 m 

1 : 100 000 

20 m

Az alapszintvonalak ábrázolása vékony, folytonos, barna színű vonallal történik. A tájékozódás megkönnyítése érdekében minden ötödik szintvonalat megvastagítanak. Ez a főszintvonal.

A szintvonalak tengerszint feletti magasságát számok mutatják. A domborzat "fent" és "lent" meghatározásához a szintvonalakra rajzolt, a lejtés irányába mutató kis vonalak, az eséstüskék nyújtanak segítséget. Az eséstüske mindig a lejtő irányába mutat.

A felszín ábrázolása

A földfelszín arányosan kisebbített, saját jelkulccsal ellátott, síklapon ábrázolt felülnézeti rajza a térkép. A térkép méretaránya jelzi, hogy a valóságnál hányszor kisebb, azaz milyen arányban kicsinyített az ábrázolt felszín. Az 1:40.000 jelölés azt jelenti, hogy a térképen mért 1 centiméter távolság a valóságban 40.000 centiméter (400 m), vagyis a valóságosnál negyvenezerszer kisebb a térképi ábrázolás.

A domborzatot, növényzetet és a vizeket természetes, míg az emberek által létrehozott építményeket (épületek, kilátótorony, utak...) mesterséges tereptárgyaknak nevezzük, és térképjelek segítségével ábrázoljuk. A térképjelek többsége nem tudja méretarányosan feltüntetni a tereptárgyakat ezért ezeket meghatározott alakú jelekkel ábrázoljuk.

A térképen bizonyos tereptárgyakat meghatározott színekkel ábrázolunk. Barnával a domborzatot, zölddel a növényzetet, kékkel a vizeket, pirossal a határokat, közutakat, jelzett turistautakat. A nevek, feliratok, ill. a mesterséges tereptárgyak jelölése fekete színnel történik.

A magassági pontoknál kiírt fekete számok –a barna szintvonal-számokhoz hasonlóan– a tengerszint feletti magasságot mutatják. A folyóvizeknél feltüntetett fekete törtszámok számlálójában a folyó szélességét, nevezőjében a mélységét fejezik ki. (pl.15 / 4). A folyóknál a sodrásirányt fekete nyíllal jelölik. A nyílra írt fekete szám a vízfolyás sebességéről tájékoztat. A hidaknál jelölt törtszámok számlálójában a híd hosszát (esetleg kötőjellel mellette a híd szélességét), nevezőjében a híd teherbírását jelölik.

Az erdők térképjele mellett feltüntetett törtszám számlálója a fák közepes magasságát, nevezője a fatörzsek átlagos vastagságát mutatja (20 / 0,2 , vagyis lombos erdőben átlagosan 20 méter magasak a fák, míg törzsvastagságuk átlagértéke 20 centiméter /0,2 méter/).

A térkép hálózata a fokhálózatot, turistatérképeknél a kilométer-hálózatot jelenti. A térkép keretén a hálózati számokat jelölik.

A térkép felső széle irányában van az északi irány. Ha a térkép keretvonalai nem párhuzamosak a fővilágtájakkal, tehát nem "északfejesek", akkor a térképen külön fel kell tüntetni az északi irányt.

A források és turistautak jelölése nélkülözhetetlen a turistatérképeken. Erről bővebben a természetjáró létesítményeknél olvashatunk.

Tájékozódás

Tájékozódás annyit tesz, mint megállapítani, hogy egy vagy több ismert helytől milyen távolságra és milyen irányban vagyunk és azt sem árt tudnunk, milyen szintkülönbségek (magasságkülönbségek) várnak ránk.

Tájékozódás távolságbecsléssel a terepen

Bizonyos dolgok, tereptárgyak távolságát a legkönnyebben látással, és hallással tudjuk megbecsülni. A távolságbecslés sok gyakorlást igényel. Segíti a tanulást, ha tudjuk:

  • közelebbinek látszik, ha: világos és élénk színű, süti a Nap, alulról nézzük, síkságon szemlélődünk (a terep tagolatlan).
  • távolabbinak látszik, ha: sötét színű, árnyékban, ködben, esőben van, felülről nézzük, hegyes-dombos vidéken (tagolt terepen) vagyunk.

A távolságbecsléshez jó, ha ismerjük a következőket:

Templom, magas torony

10-20 km

Falu, nagyobb épület

8-9 km

Magányos ház

7-8 km

Magányos fa

3-5 km

Házkémény

3-4 km

Autó

3 km

Mozgó ember

1-2 km

Álló ember

0,5-1 km

Ablakok kerete

0,5 km

Ruházat

0,25 km

Arc részei

0,1 km

távolságból ismerhetők fel.

Hallásunkat két fő tényező befolyásolhatja: a szélirány és a levegő páratartalma, tehát a következőket ennek megfelelően helyesbíteni kell.

Autópálya

2-3 km

Autó- és traktormotor

2 km

Favágás

0,5-1 km

Kalapálás és fejszehang

0,5 km

Kiabálás

0,5 km

Felismerhető beszédhangok

100 méter

Szófoszlányok

75 méter

Érthető beszéd

10-50 méter

Tájékozódás a távolság számításával és mérésével

Távolság mérése a térképen

A távolság mérése a térképen a feltüntetett vonalas aránymérték (vagyis a térkép méretarányában szerkesztett hosszmérték) segítségével történik. A térképi távolság lemérésére használhatunk gördülő távolságmérőt, illetve cérnaszálat, fűszálat, s a lemért távolságot a vonalas aránymértékre helyezve megkapjuk a terepi távolságot.

A lemért távolság átszámítása

A térképen mért távolságot elosztjuk a térkép méretarányával.

Például:

A lemért távolság a térképen 4 cm, a térkép méretaránya: 1:40.000, akkor 4 cm x 40.000 = 160.000 cm = 1,6 km

Ha a lemért távolság a térképen marad 4 cm, a térkép méretaránya viszont nagyobb, például: 1:25.000, ebben az esetben 4 cm x 25.000 = 100.000 cm = 1 km, azaz a térképen mért 4 cm távolság a terepen 1 km-nek felel meg, vagyis az 1:25.000 méretarányú térkép részletesebb, pontosabb ábrázolást tesz lehetővé.

Tájékozódás iránymeghatározással

Az északi irány meghatározása az iránymérések alapja.

Nappal a közelítő északi irány a következő módszerrel határozható meg:

Tartsuk a számlapos órát vízszintes helyzetben magunk előtt és fordítsuk úgy, hogy az óra kismutatója a Nap felé forduljon. A kismutató és az óra számlapján lévő 12-es szám közötti szöget felezzük meg, s a szögfelezőt a képzeletben hosszabbítsuk meg mindkét irányba. Ez a vonal határozza meg az észak-déli irányt.

Éjszaka a közelítő északi irány a következő módszerrel határozható meg:

Csillagos éjszakán tájékozódhatunk a Göncöl-szekér segítségével is. A Göncöl csillagkép "szekerének" két leghátsó csillagát képzeletben kössük össze, s a két csillag távolságát ugyancsak képzeletben az ötszörösével meghosszabbítva a Sarkcsillaghoz jutunk. Ennek a vonalnak az iránya határozza meg az északi irányt.

Az előző lehetőségek csak megközelítően határozzák meg az irányokat. Biztos útbaigazítást csak tájolóval jól betájolt térkép nyújthat.

Tájékozódás iránytűvel és tájolóval

Az iránytű egy szelencében szabadon feltámasztott mágnestű, melynek sötétebb színű vége a mindenkori mágnes északi irányba mutat. A szelencében a tű alatt a fő- és mellékvilágtájak ábrázolása látható. Az iránytű csak tájékoztatásra szolgál, irányszöget nem tud mérni.

A tájoló is egy szelencében szabadon feltámasztott mágnestű, de a szelence forgatható, s ezáltal irányszöget is tudunk mérni. Irányszögnek nevezzük valamely iránynak az északi (vagy déli) iránnyal bezárt szögét. Két típusú tájolóval találkozhatunk: a lap-, és a katonai (vagy Bézárd) tájolóval.

A térkép tájolása iránytűvel vagy tájolóval

    1. A tájoló forgatható szelencéjét úgy kell beállítani, hogy a szelence É-D iránya egybeessék a tájoló irányvonalával.
    2. A tájolót úgy kell a térképre tenni, hogy irányvonala (s ez egyben É-D vonala) egybeessék a térkép É-D vonalával.
    3. A vízszintesen tartott térképen a tájolóval addig kell forogni, míg a mágnestű É-D iránya egybeesik a térkép és a tájoló egyeztetett É-D irányával.

Vissza a kezdőlapra
Megy a csiga hazafelé ...

Az toúrázásrúl
Honnan is jöttem?

Turaszervezés
Hova is megyek?

A BJG túrák cimlapjához
Hogy megy ez a gyakorlatban?